توسط
منتشر شده

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

ازشمادوست عزیزدعوت مى شوداز هفتدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مکان:  نمایشگاه بین المللى تهران تاریخ۲۵-۲۱مرداد سال ۱۳۹۶ ساعت بازدید١٠-١٨ سالن١١-١٠غرفه شماره ١۶٨ و سالن۵غرفه شماره [...]